Přihlášení
MENU

« zpět

Dotační program "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji"

Dotační program "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji"

 

Ústecký kraj vyhlašuje pro rok 2015 na podporu sociálních služeb poskytovaných na území Ústeckého kraje dotační program s názvem:

 

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

 

 1. Sledovaný záměr
 1. dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, na kterou má poskytovatel oprávnění k poskytování (registraci) – § 78 a následující zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“),
 2. v případě sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (§ 52 zákona o sociálních službách) lze dotaci poskytnout pouze v případě zápisu služby v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách),
 3. dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, jejíž potřebnost je vyjádřena ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje.
 4. Dotaci lze poskytnout pouze na spolufinancování sociálních služeb poskytovaných na území kraje.

Okruh žadatelů:

 • spolky nebo pobočné spolky a ústavy zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,
 • osoby samostatně výdělečně činné.

Priority dotačního řízení:

 • Podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče, které umožňují život uživatelů služeb v jejich přirozeném prostředí.
 • Podpora pobytových služeb sociální péče realizující kroky vedoucí k deinstitucionalizaci a humanizaci a podpora sociálních služeb vzniklých či vznikajících v souvislosti s procesem transformace pobytových zařízení.
 • Podpora sociálních služeb určených osobám s duševním onemocněním.
 • Podpora služeb pro osoby s poruchami autistického spektra, s neurodegenerativními poruchami (zejm. s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou), s kombinovanými vadami a s onemocněními s nízkou prevalencí.
 • Podpora zajištění kontinuálního financování služeb sociální prevence, financovaných z individuálních projektů krajů.
 • Podpora zásad a principů paliativní péče v sociálních službách.
 • Podpora adekvátního personálního zajištění v sociálních službách, zejména pracovníků v přímé péči (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách).

 

 

 1. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků

Na dotaci není právní nárok. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.

 

O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách). Žádost nelze podat a dotaci nelze poskytnout v případě, že organizace nemá oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo není zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb.

 

Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace jím poskytovaných sociálních služeb na území České republiky. Uvedené subjekty musí vykonávat činnost v oblasti poskytování sociálních služeb určenou osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (viz okruh oprávněných osob podle § 4 zákona o sociálních službách). Z finančních prostředků poskytnuté dotace lze podporovat poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje.

 

Bližší podmínky poskytnutí dotace, detailnější pravidla kontroly používání finančních prostředků z dotace jsou stanovena v Metodice Ústeckého kraje pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji (dále také „Metodika“), která je jak pro poskytovatele dotace (tj. Ústecký kraj), tak pro příjemce dotace závazná. Metodika včetně příloh je dostupná na stránkách Ústeckého kraje:   http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji/d-1685334/p1=204835

 

        

 


 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Dotační program "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji" | Sociální služby ÚK