Přihlášení
MENU

« zpět

Milostivé léto

Milostivé léto

Vážená paní vedoucí, vážený pane vedoucí,

vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

 

Ústecký kraj na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 13. 10. 2021 se připojil k propagaci institutu tzv. „Milostivého léta“.

 

K 30. 7. 2021 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna novelizace Občanského a exekučního řádu. V prováděcím zákoně č. zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jsou vymezeny konkrétní změny těchto a souvisejících zákonů. Účinnost zákona je od 1. 1. 2022, přičemž některé jeho části mají odlišnou dataci účinnosti. Jednou z těchto části je část 2, čl. IV, bodu 25, který se ustanovil jako institut tzv. „Milostivého léta“.

 

„Milostivé léto“ dává dlužníkům jedinečnou a jednorázovou příležitost zaplatit své exekučně zažalované pohledávky vůči „státu“ bez sankcí a příslušenství.

Tato příležitost je žádoucí pro všechny zúčastněné strany. Věřitel získá v plné výši svůj původní dlužný závazek, exekutor získá část své odměny a dlužník získá příležitost výrazně snížit nebo se dokonce zbavit své předluženosti. Odstranění nebo zmírnění exekučního zatížení občanů ČR má přímý vliv na usnadnění vstupu na legální trh práce, posílení psychické i ekonomické stability občanů, ty mohou napomoci k získání finanční nezávislosti občanů na čerpání prostředků ze státního rozpočtu a naopak je změnit v plátce státního rozpočtu.

 

Jaké jsou podmínky „Milostivého léta“ konkrétně?

  • Úhrada jistiny – tj. původního dluhu v plné výši,
  • úhrada nákladů exekuce ve výši 907,50 Kč,
  • exekuce není vymáhána v režimu tzv. daňové exekuce.

Úhrada jistiny i nákladů exekuce musí proběhnout v období od 28. 10. do 28. 1. 2022, včetně připsaní částek na účet exekutorského úřadu.

„Milostivé léto“ dělá vybrané exekuce (prominutím příslušenství) splatitelnými – vymahatelnými.

 

Jakých pohledávek (exekucí) se „Milostivé léto“ týká?

  •  Seznam subjektů je uveden Čl. 4 bod 25. zákona č. 286/2021 Sb. Jedná se např. o zdravotní pojišťovny, regulační poplatky za pobyt v nemocnici, dlužné nájemné v městkém nebo obecním bytě, kocesní poplatky za rohlas a Českou televizi, nedoplatky u ČEZu, pokuty MHD, knihovny, školy aj.

Předluženost občanů ČR má zásadní vliv na prosperitu jednotlivých krajů – regionů a na hrozbu (nebo prohloubení) sociální vyloučení. Ústecký kraj se společně s karlovarským dlouhodobě střídá v prvenství předluženosti jeho obyvatel. Dle statistik Exekutorské komory je v ÚK 13,12 % obyvatel (zdroj: https://statistiky.ekcr.info/ k 10. 6. 2020), což odpovídá 107 661 obyvatel s počtem 691 819 exekucí. Dle dluhových analytiků a odborníků (Institut prevence a řešení předlužení, Člověk v Tísni) přináší „Milostivé léto“ příležitost umořit – finančně vypořádat až 200 000 exekucí. Tedy téměř 1/3 ze současného stavu. „Milostivé léto“ může tedy významně ovlivnit životy obyvatel ÚK – některé zcela „oddlužit“, u jiných snížit jejich předluženost, která se pozitivně odzrcadlila, jak již bylo výše uvedeno.

 

V přílohách tohoto e-mailu Vám zasíláme dopis, který připravil odbor sociálních věcí, KÚ ÚK, jako vzorový a který slouží klientům (občanům) ke zjištění dlužné jistiny. Druhý vzorový dopis je připravený přímo pro institut „Milostivé léto“. Třetí vzorový dopis je určen pro využití v případech, kdy klient se rozhodl využít daného institutu „Milostivého léta“, ale např. ještě nezná výši dlužné jistiny. Tzn., že v jednom dopisu žádá o sdělení výše dlužné jistiny a zároveň sděluje, že využívá institutu „Milostivého léta“.

 

V dalších přílohách najdete letáčky organizace Člověk v tísni. Jedná je o zobrazení postupu jednotlivých kroků, které předcházejí a přímo souvisí s uvedeným institutem.

Následovat bude ještě také leták Ústeckého kraje s uvedením typů poraden fungujících v našem kraji, ve kterém se občan dozví, kdo se zapojil do této aktivity a může pomoci s realizací. Informace v tuto chvíli ještě dolaďujeme, proto kompletace proběhne dne 19. 10. 2021 a následně Vám bude tento leták rovněž rozeslán. Na letáčku budeme spolupracovat s Odborem sociálního začleňování MMR ČR.

 

Na webových stránkách Ústeckého kraje budou k dispozici ke stažení všechny uváděné letáčky i vzorové dopisy, kterou budou volně ke stažení. Milostivé léto: Sociální práce: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)

 

Distribuční seznam:

  • vedoucí odborů SV v Ústeckém kraji
  • sociální pracovníci obcí
  • pracovníci obcí – romští poradci, terénní pracovníci a NNO se zaměřením na práci s menšinami
  • veřejní opatrovníci.

 

 

Mgr. Daniela Filipová, 475 657 465; e-mail: filipova.d@kr-ustecky.cz – pro soc. služby z okresu Teplice a Děčín

Mgr. Kateřina Holíková, 475 657 430; e-mail: holikova.k@kr-ustecky.cz – pro soc. služby z okresu Chomutov a Louny

Mgr. Iva Mudrová, 475 657 428; e-mail: mudrova.i@kr-ustecky.cz – pro soc. služby z okresu Ústí nad Labem, Litoměřice a Most

 

 

S pozdravem a přáním příjemného dne,

Daniela Filipová, Kateřina Holíková, Iva Mudrová


UK15let_logo_vodorovne_MODRE_RGB_new


Mgr. Kateřina Holíková

Odbor sociálních věcí

samostatný referent 


Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 430

gsm: +420 776 440 037

e-mail: holikova.k@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz

 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Milostivé léto | Sociální služby ÚK