Přihlášení
MENU

« zpět

Povinná duplicita-sponzorský dar

Povinná duplicita-sponzorský dar

Povinná publicita – sponzorský vzkaz

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že Služba byla podpořena Ústeckým krajem (Poskytovatelem).

 

 1. Při propagaci Služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce skutečnost, že Službu podpořil Poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál Poskytovatele. Příjemce podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.

 

Odkaz na sponzorský vzkaz – grafický manuál naleznete zde: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1687662&n=sponzorsky%2Dvzkaz%2Dgraficky%2Dmanual&p1=204825

 

 1. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu“ ke schválení Poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek Poskytovatele a předložit ho Poskytovateli ke konečnému schválení. Za Poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

 

Návrhy způsobu použití a umístění zasílejte na: markova.s@kr-ustecky.cz

 

 1. Příjemce je povinen prezentovat Poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně po dobu trvání Programu tj. do 31. 12. 2016:
 1. logo Poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci Služby,
 2. verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti akce propagující Službu,
 3. oficiální pozvání zástupců Poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Poskytovatele,
 4. viditelné a prominentní umístění loga Poskytovatele v místech konání akce (realizace Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od Poskytovatele),
 5. umístění reklamních panelů s prezentací Poskytovatele v místě konání akce (realizace Služby),
 6. distribuce tiskových materiálů Poskytovatele, které dodá Poskytovatel, mezi hosty akce,
 7. prezentace Poskytovatele moderátorem akce,
 8. umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách souvisejících s konáním akce (realizací Služby),

 

 1. Logo Kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Povinná duplicita-sponzorský dar | Sociální služby ÚK