Přihlášení
MENU

« zpět

Sdělení k finančnímu vyúčtování dotace a k úhradě výdajů za XII/2015

Sdělení k finančnímu vyúčtování dotace a k úhradě výdajů za XII/2015

Sdělení k termínu finančního vyúčtování dotace a k úhradě výdajů za prosinec 2015

 

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

 

odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje sděluje, že pro finanční vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2015 v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji platí termín stanovený metodikou a uzavřené Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb (dále jen „Smlouva“), tedy předložení finančního vypořádání dotace nejpozději do 31. 1. 2016.

 

Nepředložení finančního vyúčtování ani do 31. 1. 2016 bude považováno za závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, za které bude uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši celé částky vyplacené dotace na základě Smlouvy.          

 

V rámci vyúčtování je příjemce dotace povinen doložit, že poskytnutá dotace nepřesáhla výši vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí komise EU ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dle části I. bod 1 Smlouvy). Skutečnost doložte čestným prohlášením, které přiložíte k vyúčtování. Výše vyrovnávací platby bude zveřejněna na webu Ústeckého kraje.

 

Vyúčtování dotace je nutné provést na předepsaném formuláři Příloha č. 2 k metodice - Tiskopis_vyúčtování_dotace (dostupné na http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji-2015/d-1685334/p1=204835).

 

Z metodiky MPSV vyplývá, že „poskytnutou dotaci lze použít na krytí výdajů zúčtovaných od 1. 1. do 31. 12. roku, na který je dotace poskytnuta, neurčí-li rozhodnutí o poskytnutí dotace jinak.“ V tomto případě se použije ustanovení části II. bod 4. Smlouvy.  Za zaúčtované a zúčtované výdaje se považují zaúčtované a proplacené výdaje.    

 

S pozdravem

 

 

Ing. Petra Lafková

vedoucí odboru sociálních věcí

 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Sdělení k finančnímu vyúčtování dotace a k úhradě výdajů za XII/2015 | Sociální služby ÚK