Přihlášení
MENU

« zpět

Sdělení k vyhlášení mimořádného termínu v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Úste

Sdělení k vyhlášení mimořádného termínu v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Úste

Sdělení k vyhlášení mimořádného termínu v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“

 

 

 

 

 

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,


odbor sociálních věcí Ústeckého kraje Vás tímto informuje o navýšení alokace finančních prostředků z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2019. Dne 11. 1. 2019 obdržel Ústecký kraj Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2019 (dále jen „Rozhodnutí“). Rozhodnutím byla Ústeckému kraji poskytnuta dotace v souladu s podmínkami pro poskytování dotací stanovenými v Metodice MPSV v celkové maximální výši 1 468 599 797,- Kč. Na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí byla Ústeckému kraji navýšena alokace dle směrného čísla o 97 100 000,- Kč na celkových 1 565 699 797,- Kč, přičemž předmětná částka dofinancování je určená na platy, mzdy a jejich navýšení
a na navýšení zvláštních příplatků za směnnost.


K navýšení alokace Ústeckému kraji došlo na základě intenzivních jednání ve věci dofinancování sociálních služeb mezi kraji a APSS ČR se zástupci MPSV a MF, která probíhala v první polovině roku 2019. Ústecký kraj stejně jako ostatní kraje vypracoval několik analýz a rozborů týkajících se podfinancování sociálních služeb v roce 2019.
Na základě těchto analýz byl sestaven požadavek na dofinancování sociálních služeb, který byl však ze strany MPSV naplněn pouze částečně.


V souvislosti s navýšením finančních prostředků určených na podporu sociálních služeb přistupuje Ústecký kraj k vyhlášení mimořádného termínu pro podávání žádostí
o finanční podporu z rozpočtu kraje
.


V souladu s účelovým určením finančních prostředků na dofinancování sociálních služeb mohou žadatelé žádat finanční prostředky jen na osobní náklady. Mimořádný termín
pro podávání Žádostí je určen pouze pro žadatele, kteří podali Žádost o finanční podporu v rámci Programu v řádném termínu.   


Podávání žádostí bude probíhat výlučně prostřednictvím aplikace IS OKsystém-poskytovatel.


Návrh vyhlášení mimořádného termínu pro podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu kraje v dotačním programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ bude předložen Radě Ústeckého kraje dne 24. 7. 2019 a Zastupitelstvu Ústeckého kraje
ke schválení dne 5. 8. 2019.


Předběžný harmonogram vyhlášení mimořádného termínu:

24. 7. 2019 – předložení vyhlášení Radě Ústeckého kraje

5. 8. 2019 – předložení vyhlášení ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje

7. 8. – 5. 9. 2019 – zveřejnění vyhlášení na úřední desce (bude zveřejněno po dobu 90 dnů)

6. 9. – 11. 9. 2019 – lhůta pro podávání žádostí v mimořádném termínu

12. 9. – 22. 9. 2019 – hodnocení žádostí

23. 9. 2019 (případně 30. 9. 2019) – předložení vyhodnocení Radě Ústeckého kraje
a Zastupitelstvu Ústeckého kraje.


Další informace k vyhlášení mimořádného termínu budou zveřejněny na webových stránkách kraje www.kr-ustecky.cz po zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.


S pozdravem


Ing. Petra Lafková

vedoucí odboru

 

 

 

 

 

 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Sdělení k vyhlášení mimořádného termínu v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Úste | Sociální služby ÚK