Přihlášení
MENU

« zpět

Vyjádření k petici

Vyjádření k petici

Vyjádření k petici vyjadřující nesouhlas se stanoveným limitem pro mzdy v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

 

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

 

k petici vyjadřující nesouhlas se stanoveným limitem pro mzdy v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji sděluji, že není cílem Ústeckého kraje jakkoli degradovat práci pracovníků působících v sociálních službách.

 

Nicméně kraj je povinen při administraci dotačního programu, a to nejen programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, ale jakéhokoli dotačního programu, dodržovat zásady a principy transparentnosti, nediskriminace, rovného přístupu a vyloučení střetů zájmů.

  

V duchu těchto zásad bylo vytvářeno celé vyhlášení dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji pro rok 2016 i pro rok 2017. Kraj hledal transparentní způsob, jak v souladu s nařízením vlády č. 98/2015 Sb., o provedení zákona o sociálních službách ze dne 22. dubna 2015 určit limitní částky uznatelných nákladů.

 

Kraj přistoupil k určení limitních částek uznatelných nákladů v oblasti osobních nákladů, tedy mezd a platů, v návaznosti na zpracované strategické dokumenty kraje. Jako zdrojový materiál pro určení limitních částek uznatelných nákladů v oblasti mezd a platů byl vybrán Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016-2018 (dále jen „SPRSS ÚK“), konkrétně jde o jeho finanční část kapitolu 3.3 finanční modely.

 

Tento strategický dokument byl výsledkem dlouhodobé a precizní práce mnoha odborníků z řad zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje, ale zejména zástupců poskytovatelů sociálních služeb působících v našem kraji. SPRSS ÚK také prošel veřejným připomínkováním. Nutno dodat, že veškeré připomínky byly vypořádány před schválením dokumentu v orgánech kraje.

 

Původní finanční modely, které byly součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2014–2017, byly zpracovány v období let 2012–2013. Výchozím zdrojem informací pro tvorbu těchto modelů byla setkání členů finanční skupiny s poskytovateli a dostupné přehledy MPSV (registr poskytovatelů, žádosti o dotace, statistické ročenky atd.).

 

 

Pro zpracování finanční části SPRSS ÚK byla vytvořena finanční skupina. Práce finanční skupiny v roce 2014 spočívala zejména v aktualizaci již zpracovaných finančních modelů nákladovosti sociálních služeb v rámci projektu QUALITAS PRO PRAXIS. Při aktualizaci modelů nákladovosti došlo také ke změně členění personálních nákladů na náklady pracovníků v přímé péči a ostatní pracovníky. Měsíční hrubé mzdy těchto pracovníků byly ve stávajících modelech nákladovosti navýšeny v souladu s vývojem hrubých mezd dle statistik Úřadu práce ČR 2013 pro Ústecký kraj.

 

Jelikož výše průměrné hrubé mzdy jednotlivých pracovních pozic byla stanovena na základě běžně dostupných statistických přehledů Úřadu práce ČR a ročenky MPSV pro rok 2013, bylo v limitních částkách uznatelných mzdových nákladů pro rok 2016 zohledněno zákonné navýšení mezd, které proběhlo na konci roku 2014 a během roku 2015. Pro stanovení limitních částek uznatelných mzdových nákladů pro rok 2017 bude počítáno se zákonným navýšením mezd, které proběhlo v roce 2016. Nutno dodat, že limitní částky uznatelných mzdových nákladů platí jen pro dotační program. Z toho vyplývá, že pracovníci mohou obdržet mzdu/plat vyšší než je limitní částka. Částka, která je zaměstnanci proplácena nad limit musí být hrazena z jiných zdrojů.

 

Z výše uvedeného je patrné, že kraj při stanovení limitních částek uznatelných mzdových nákladů pro dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji vycházel z ověřitelných a veřejně dostupných údajů a také ze znalosti sociálních služeb působících v kraji. Kraj při vyhlášení programu vychází z platných právních předpisů a z podmínek stanovených ze strany MPSV. Tato pravidla musí být vždy naplněna.

 

Kraj se také snaží informovat poskytovatele sociálních služeb o všech změnách, které dotační řízení doprovází. Z tohoto důvodu kraj organizuje hromadná setkání s poskytovateli sociálních služeb. Samozřejmě jsou možné též individuální konzultace (setkání). Termíny individuálních setkání jsou vždy s předstihem zveřejněny na webu kraje v Harmonogramu termínů pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2016.

 

Již zmíněné změny v dotačním řízení jsou též konzultovány se zástupci poskytovatelů sociálních služeb. Za tímto účelem kraj zahájil spolupráci s vydelegovanou pracovní skupinou Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ústeckého kraje. Pracovní skupina se podílela na tvorbě podkladů pro vyhlášení dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017.   

 

http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-programy-kraje/ds-99616/p1=204835

   

S pozdravem

 

 

Ing. Petra Lafková

vedoucí odboru sociálních věcí

 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Vyjádření k petici | Sociální služby ÚK