Přihlášení
MENU

Kostka Krásná Lípa p.o.

« zpět
Základní info
Název zařízení:Kostka Krásná Lípa p.o.
Adresa:Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka
Působnost v okr.: Děčín » Rumburk, Děčín » Šluknov, Děčín » Varnsdorf
Poskytuje od:01.02.2011

Telefon: 777291400
Email:
WWW: www.komunitnicentrum.com

Druh službySociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

PoskytovatelKostka Krásná Lípa, p.o., IČ: 75139090

Formy poskytovaných služeb
Kapacita (maximální počet uživatelů sociální služby, které ji mohou využívat v jednom okamžiku)
Pro koho je služba poskytována
Věkové skupiny

Otevírací doba "Ambulantní formy":

Po-
Út-
St8:00 - 9:00 
Čt-
-
So-
Ne-


Otevírací doba "Terénní formy":

Po9:00-15:00
Út9:00-15:00
St9:00-15:00
Čt9:00-15:00
9:00-15:00
So-
Ne-

Veřejný závazek SAS v organizaci  Kostka Krásná Lípa p. o.:


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.


Poslání

Lidským a partnerským přístupem nabídnout a ukázat možnosti řešení v nepříznivých rodinných, rodičovských či sociálně – ekonomických situacích. Podpořit rodinu či rodiče v jejich snaze nacházet bez pocitu selhání, ohrožení nebo rezignace smysl kvalitnějšího života dítěte jako impuls pro změnu v jejich životě.


Cíl služby:

· Minimálním cílovým stavem spolupráce je zastavit zhoršování sociální situace rodiny.

· Optimálním cílovým stavem je zlepšení životní úrovně rodiny a zvýšení sociálních     dovedností jejích jednotlivých členů.

Cílovým stavem je rodina, která je schopná samostatně zvládat problémy každodenního života a zajistit svým dětem podle svých možností odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj. Dále podporovat samostatnost a mobilizovat vnitřní zdroje rodiny, nikoliv vytvářet závislost rodiny na službě.


Okruh osob:

Dospělí (rodiče, prarodiče, náhradní rodiče, popř. další členové rodiny) s dětmi, kteří se ocitají ve složitých životních situacích, které ohrožují mezilidské vztahy, vztahy v rodině, zdraví, profesní vzdělávání, společenské uplatnění či zdravý vývoj dítěte/dětí. Jedná se o rodiny s dětmi, které se ocitají v situaci sociálního vyloučení nebo jsou jím ohroženi, a vysloví souhlas se spoluprací s pracovníkem SAS.

Služby jsou poskytovány okruhu osob ve Šluknovském výběžku.

Věk uživatelů:

dorost (16-18 let)

mladí dospělí (19-26 let)

dospělí (27-64 let)

mladší senioři (65-80 let)

starší senioři (nad 80 let)


Časový rozsah služby:


Terénní SAS  jsou poskytovány v domácnosti uživatele a v terénu:

PO – ÚT – ST- ČT - PÁ: 9:00 – 15:00 hod. a dle individuálních potřeb uživatele po dohodě s pracovníkem SAS.


Ambulantní SAS  jsou poskytovány v komunitním centru Kostka Krásná Lípa p.o.:

ST: 8:00 - 9.00 hod.

a dle individuálních potřeb uživatele po dohodě s pracovníkem SAS.


SAS obsahují tyto činnosti  pro uživatele:

V rámci služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006.


Základní sociální poradenství

Sociální pracovníci, pracovnice služby poskytují uživatelům základní poradenství podle zákona o sociálních službách. Podle § 3 vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá

ustanovení zákona o sociálních službách, toto poradenství obsahuje:

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,

b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,

c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.


Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovník služby v rámci těchto činností podporuje rodiče prostřednictvím posílení motivace a praktického podporovaného nácviku k prohlubování dovedností při výchově dítěte, v nácviku rodičovského a partnerského chování, ve vedení domácnosti. Prostřednictvím vedení rozhovorů si rodiče osvojují některé konkrétní dovednosti a jsou podporováni k reflexi změn. Jedná se o tyto činnosti:

a) pracovně výchovná činnost s dětmi (např. pomoc při doučování dětí a jejich přípravě do školy, rozvoj schopností a dovedností dětí, pomoc při výchovných obtížích, podpora rodiče ve využití výtvarných, hracích a jiných pomůcek při rozvoji dítěte, motivace rodiče k zapojení dětí do činností souvisejících s chodem domácnosti a do pracovně výchovných programů pro děti).

b) Pracovně výchovná činnost s dospělými (např. podpora a nácvik rodičovského chování při péči o dítě, vedení k hospodaření s financemi, pomoc při sestavování rodinného rozpočtu a stanovení prioritních výdajů, udržování chodu domácnosti, organizaci domácích prací, podpora při dodržování zdravého životního stylu, pomoc při zadlužení, pomoc při přípravě dětí na vyučování, dohled nad docházkou dětí, vedení k pravidelné zdravotní péči o děti i sebe a k hygienickým návykům, podpora k zajištění a udržení vhodného bydlení, pomoc při zprostředkování materiální pomoci rodinám, podpora a aktivizace k samostatnému provádění pracovně výchovnou činností s dětmi).

c) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte (např. podpora rodiče k rozvoji motorických dovedností dítěte, nácvik jemné a hrubé motoriky dětí dle jejich potřeb, rozvíjení komunikace mezi rodiči a dítětem, rozvíjení sociálních schopností a dovedností dítěte – zásady slušného chování, spolupráce a komunikace ve skupině, podpora při postupném a přirozeném rozvoji schopnosti dětí).

d) Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (např. vedení k pravidelné školní, předškolní docházce, vedení rodičů k zajištění vhodného prostředí pro  studium, podpora a pomoc rodičů při přípravě dětí do školy, motivace k aktivní spolupráci se školskými zařízeními, podpora při zajištění školních pomůcek a jiných poplatků spojených se školní docházkou dětí, pomoc při zprostředkování doučování jinými subjekty, podpora při řešení sporů vzniklých ve školní prostředí).

e) Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např. předávání informací o možnostech trávení volného času rodiny, motivace rodičů k návštěvám dětí do volnočasových aktivit, včetně doprovodu na volnočasové aktivity).


Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovník pomáhá při sociálním začlenění cílové skupiny prostřednictvím zprostředkování kontaktu a  doprovodů. Podpora při vytváření sociálních a společenských kontaktů (např. zprostředkování navazujících služeb, doprovázení do různých veřejných nebo jiných institucí - škola, školské zařízení, zaměstnání, lékař, volnočasové aktivity, orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby), podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, vedení k samostatnosti uživatele při provádění těchto aktivit.


Sociálně terapeutické činnosti

Rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (např. aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce, posilování sociálních dovedností potřebných v každodenním životě).


Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pracovník pomáhá uživatelům v obtížné sociální situaci k tomu, aby mohli či uměli fakticky využít své možnosti a práva.

a) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. pomoc, podpora a doprovod při vyřizování dokladů, sociálních dávek, nového bydlení, zaměstnání, založení běžného účtu).

b) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách (např. pomoc při znovunavázání kontaktu s rodinou příbuznými, spolupráce při řešení situace s orgánem sociálně právní ochrany dětí – OSPOD, usilujeme o zachování přirozeného rodinného prostředí (eliminace soc. vyloučení).

Řešíme každý případ dle individuálních potřeb uživatele.


Další pomoc a podpora vyplývající z aktuální situace rodiny

Pracovník služby podporuje a pomáhá uživateli v situacích, které přicházejí nečekaně a nelze je předem odhadnout.


SAS neposkytujeme v případě že:

·         zájemce nepatří do cílové skupiny,

·         zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme,

·         kapacita zařízení je plně využita a není již možné zajistit kvalitní a odborné

služby pro další rodinu - v tomto případě je zájemci doporučena nebo případně   zprostředkována jiná vhodná pomoc.


Kapacita služby:

okamžitá kapacita ambulantní formy:

počet klientů (při práci s jednotlivcem): 1

počet klientů (při práci se skupinou): 8/1

okamžitá kapacita terénní formy:

počet klientů (při práci s jednotlivcem): 5

počet klientů ( při práci se skupinou): 8/1

Maximální kapacita pracovníka pro přímou práci s uživatelem je 10 rodin.


Působnost SAS:

Šluknovský výběžek - Varnsdorf, Horní Podluží, Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Chřibská, Rybniště, Rumburk, Krásná Lípa, Doubice, Staré Křečany, Brtníky, Šluknov, Mikulášovice, Dolní Poustevna, Lobendava, Lipová, Vilémov, Velký Šenov, Jiříkov.Formy poskytování služby:

Terénní SAS  jsou poskytovány v domácnosti uživatele a v terénu.

Ambulantní SAS  jsou poskytovány v komunitním centru Kostka Krásná Lípa p.o.

Zásady poskytování služby:


 

Služba je poskytována s důrazem na zplnomocňování uživatele a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci.

Charakter a forma poskytování služby podporuje sociální integraci jejich uživatelů do společnosti, je poskytována zejména přímo v přirozeném prostředí uživatele se snahou v maximální možné míře využít přirozené sociální zdroje uživatele (rodina, příbuzní, apod.). Blaho dítěte je nadřazeno nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů a je předním hlediskem i při poskytování sociální služby. Primární zodpovědnost za blaho dítěte náleží rodičům nikoli poskytovateli služby.

 

Email:   kucerova@komunitnicentrum.com

Adresa:   Kostka Krásná Lípa, p. o.

     Masarykova 1094/4

     407 46 Krásná Lípa

     IC: 75139090

     Tel.: 774974583

    www.komunitrnicentrum.comGalerie a dokumenty ke stažení
Logo

Další poskytované služby:Sociální služba


GPS poloha a mapa
Loading ...
50.913140,14.509372
na mapě »
Naplánovat cestu z místa:

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Kostka Krásná Lípa p.o. | Sociální služby ÚK