Přihlášení
MENU

« zpět

Informace k výši vyrovnávací platby pro rok 2015

Informace k výši vyrovnávací platby pro rok 2015

Informace k výši vyrovnávací platby pro rok 2015

 

Na webových stránkách Ústeckého kraje je v sekci Sociální péče – Dotační programy kraje – Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2015 zveřejněna tabulka s názvem Vyrovnávací platba 2015. V tabulce je za každou sociální službu (identifikátor) vypočtena výše vyrovnávací platby pro rok 2015. Úkolem poskytovatele sociální služby je v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace porovnat výši přidělené dotace na danou sociální službu (identifikátor) v rámci dotačního programu Ústeckého kraje s názvem „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2015“ s hodnotou uvedenou ve zveřejněné tabulce ve sloupci „Vypočtená výše vyrovnávací platby. Výše vyrovnávací platby je dle terminologie a metodiky ÚK optimální výše dotace.

 

Do výpočtů vyrovnávací platby (optimální výše dotace) pro rok 2015 vstupovala data uvedená v žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Ústeckého kraje. V rámci hodnocení bylo posouzeno, zda data byla v souladu se základní sítí.

 

Vyrovnávací platbu je nutné porovnat s výší přidělené dotace uvedené ve smlouvě. U fialově podbarvených sociálních služeb došlo k překročení hodnoty vypočtené výše dotace. Tato skutečnost je však ošetřena výjimkou díky použití stropovacího mechanismu dle aktualizované metodiky Ústeckého kraje pro rok 2015.

 

Povinností poskytovatelů sociálních služeb je zpracovat „Závěrečné vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji za rok 2015“. S ohledem na zásadu hospodárnosti postupů připojte k  podkladům k finančnímu vypořádání čestné prohlášení (není předepsaný formulář) o tom, že poskytnutá dotace nepřesáhla výši vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí Komise EU ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

 

Služby, které jsou v tabulce „Vyrovnávací platba 2015“ označeny fialově, do čestného prohlášení uvedou, že díky použití přechodného stropovacího mechanismu jim byla vyplacena vyšší podpora, která je v souladu čl. 5 Rozhodnutí Komise EU Rozhodnutí komise EU ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

 

Informace k Závěrečnému vyúčtování dotace

V rámci Závěrečného vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji za rok 2015 (dostupné v jednom souboru na http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji-2015/d-1685334/p1=204835) se vyplňují 3 tabulky (Souhrnná tabulka, Zdroje financování a Dílčí čerpání rozpočtu). Všechny tabulky je nutné doručit najednou do podatelny KÚÚK a to osobně, poštou nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, nejpozději v termínu do 31. 1. 2016.  

 

Souhrnnou tabulku a tabulku Zdroje financování je možné vyplnit souhrnně za všechny Vámi poskytované služby (identifikátory) dle vysvětlivek uvedených pod tabulkou.

 

Tabulka Dílčí čerpání rozpočtu se vyplňuje za každou službu (identifikátor) zvlášť.

 

V tabulce uveďte:

  • ve sloupci celkové náklady – reálné náklady sociální služby v rozsahu základních činností vymezených v ZSSS za rok 2015 na danou rozpočtovou položku,
  •  ve sloupci dotace poskytnutá Ústeckým krajem – náklady dané rozpočtové položky, které měly být hrazeny z dotace poskytnuté Ústeckým krajem (celková výše dotace uvedená ve smlouvě),
  • ve sloupci částka hrazená z dotace Ústeckého kraje – náklady dané rozpočtové položky, které byly skutečně hrazeny z dotace poskytnuté Ústeckým krajem.

Sloupec vratka se počítá automaticky (rozdíl mezi sloupcem dotace poskytnutá Ústeckým krajem a částka hrazená z dotace Ústeckého kraje) V případě, že nedošlo k vratce, jsou údaje ve sloupcích dotace poskytnutá Ústeckým krajem a částka hrazená z dotace Ústeckého kraje totožné.

 

K vyplněným tabulkám se připojí komentář, který obsahuje prohlášení o dodržení podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace a dále je zaměřen zejména na zdůvodnění výše případné vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky při finančním vyúčtování dotace) a na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých nákladových položek a uvedení skutečných zdrojů financování sociální služby.

 

Prosím berte na vědomí i další informace týkající se dotačního programu 2015 včetně Sdělení k termínu finančního vyúčtování dotace a k úhradě výdajů za prosinec 2015, které jsou vyvěšeny na webu Ústeckého kraje.

 

Datum: 4. 1. 2016

Zpracovaly: Bc. Jana Čermáková, Ing. Petra Steklá, Ing. Bohuslava Varadinová

 


 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Informace k výši vyrovnávací platby pro rok 2015 | Sociální služby ÚK